Hemmed Shorts 511™ Zalando Denim Eight Levi's® Slim Short Ball
511™ Zalando Denim Levi's® Short Shorts Hemmed Eight Ball Slim